సూట్ రూం

Created with Sketch.

సూట్ రూం

మన పద్మశాలి కులస్తుల పిల్లలు కష్టపడి చదువుచున్న మూలంగా మన దేశంలోనే కాకుండా బయట దేశాలలో కూడా ఉద్యోగాలు సంపాదించుకొంటున్నారు. అప్పుడప్పుడు వారు భార్య ,పిల్లలను తీసుకొని మన వరంగల్ కు వస్తుంటారు. తల్లిదండ్రుల వద్దకు వచ్చే పద్మశాలి పిల్లలకు అన్ని ఆధునిక వసతులతో కూడిన సూట్ రూంలు బాగా ఉపయోగపడతాయని నిర్మిస్తున్నాం.అట్లే ఇక్కడున్నటువంటి మన వరంగల్ పద్మశాలి క్లబ్(WPC) మెంబర్లు అవసరాలకు కూడా. ఈ సూట్ రూంలను వదుకునేలా సిద్ధం చెయ్యబోతున్నాం 2000 మెంబరుషిప్ లలో కొన్నిటిని మన పద్మశాలి NRI ల కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించబోతున్నాం వాటి సంఖ్య పరిమితంగా ఉంటుంది.

Open chat
1
Welcome to WPC (Warangal Padmashali Club)
How can i Help you..!
Powered by